Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 

I. ПРЕДМЕТ
Общи условия за ползване услугите на https://waheguru.bg.
https://waheguru.bg се обслужва от Нели Иванова Русева с адрес на
управление гр. Варна, ул. „Капитан Петко войвода“ 25.
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между доставчика
Нели Иванова Русева (наричан по-долу ДОСТАВЧИК) и
потребителите (наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ) на предоставяните
информационни услуги.

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
2. Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за
защита на потребителите:
2.1 Наименование на Доставчика – Нели Иванова Русева
2.2 Седалище и адрес на управление – България, Варна 9000, ул.
«Капитан Петко войвода» 25
2.3 Данни за кореспонденция – info@waheguru.bg;
телефон 0888 698 785
2.4 Данни за вписване в търговския регистър:
Булстат 7210061554
3.Общите условия са правно споразумение със задължителна сила между
Доставчика и Потребителите. Потребителят потвърждава съгласието си с
настоящите общи условия със самия акт на ползване на уебсайта.
Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от
тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени
и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ.
4. Извършването на промени в Общите условия по всяко време е запазено
право на Доставчика. Използването на уебсайта и неговите
информационни услуги след направените промени се осъществява след
като Потребителя се е съгласил да се информира за тези промени.
Потребителят има право да се откаже от ползването на уебсайта и неговите
услуги, ако не е съгласен с новите промени в Общите условия.
5. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на
информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА
6. Услугата, предоставяна от Доставчика на Потребителя представлява услуга
на информационното общество по смисъла на Закона за електронната
търговия. Услугата представлява виртуално студио с практики онлайн,
включващи различни видове йога, психологически практики и други
алтернативни методи, които се излъчват в определен график в точно
определени часове. Достъп до съответната практика Потребителя има 6
дни след излъчването. Част от услугата са и Авторските Програми,
представяни както във виртуалното студио, така и на запис. Те са предмет
на авторско право. Доставчикът си запазва правото да разширява каталога
на предлаганите услуги, както и да преустановява предлагането на
съответни услуги. Потребителят има достъп до информационни ресурси,
включително видео и аудио материали, текстови, графични данни, снимки
и др., публикувани в уебсайта.
7. Доставчикът предоставя, а Потребителя използва Услугата съгласно
условията и параметрите, обявени на страницата на Доставчика в
Интернет. Услугите и ресурсите в уебсайта се използват по желание на
Потребителя, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност
за избора на всяка услуга и за съответствието й с неговите очаквания.

 

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
8. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от
Потребителя, съгласно избрания от Потребителя вариант. Информация за
различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика
в Интернет.
9. Потребителят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени от
Доставчика на уебсайта му, когато Услугата се предоставя възмездно.
Потребителят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени от
Доставчика на уебсайта му, когато Услугата се предоставя възмездно.
10. Цените на услугите са в български лева, като Доставчика си запазва
правото да ги променя по всяко време, без предварително уведомление.
12. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране
на Услугата и чрез изпращане на имейл на предоставения от Потребителя
валиден имейл адрес.
13. Услугата става активна за период, зависещ от пакета, избран от
Потребителя.

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ
14. Потребителят попълва всички задължителни полета в регистрационната
форма, като носи отговорност за коректността на посочените данни,
включително за валидността и точността на имейла си. Едва тогава
регистрацията е успешна. С тази регистрация Потребителят потвърждава, че
е запознат с настоящите Общи условия, че ги приема , че притежава
правоспособност за сключване на договори от разстояние и поема
отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването
на потребителския му профил в уебсайта.
15. След успешната регистрация и приемане на Общите условия,
Потребителят носи отговорност за качеството на приеманата услуга,
осигурявайки необходимите действия на приемащото устройство –
предварително изтеглен и инсталиран ZOOM, достатъчно качествен
интернет, тестване на аудио и видео връзката, добавяне на колонки/слушалки
при необходимост.

 

VI. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
16. Потребителят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта
на Доставчика, като следва инструкциите към съответния метод на плащане,
избран от Потребителя.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
17.1 Потребителят има право да използва Услугата добросъвестно и по
предназначение.
17.2 При използване на Услугата, Потребителят не трябва да използва
софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха
могли да създадат затруднения в ползването й от другите потребители.
17.3 Потребителят се задължава да предоставя вярна информация за себе
си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили
чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да
заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникация
през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика
за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.
17.4 Потребителят не може да използва, възпроизвежда, копира и
разпространява, в цялост, или отделни части на уебсайта и/илипубликуваното в него съдържание за каквито и да е цели (комерсиални или
некомерсиални), извън изрично посочените в Общите Условия.
17.5 Потребителят е длъжен да се информира за промени в уебсайта, услугите
и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени.
Потребителят ще се счита обвързан с последната актуална версия на
настоящите Общи Условия от датата за влизането им в сила, посочена в тях.
В случай на несъгласие с нова версия на Общите Условия, Потребителят може
да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез
писмено уведомление.
17.6 Потребителят се задължава при използване на уебсайта да не
разпространява или използва по какъвто и да било начин, и да не прави
достояние или дава достъп на трети лица до информация, данни, текст,
звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или
аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:
17.3.1 Противоречат на законите на Република България и приложими
чужди закони;
17.3.2 С нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание,
което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
17.3.3 Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на
човека;
17.3.4. В нарушение на чужди права на интелектуална собственост;
17.3.5 В нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;
17.3.6 Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или
каквито и да било други средства за реклама, за които Потребителят не е
получил изрично съгласие от страна на Доставчика;
17.3.7 Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни
програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да
възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.
17.5 Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства с цел
системно извличане на информация от него или с цел функционално
свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.
17.6 Потребителят самостоятелно осигурява оборудването за достъп до
Услугата и нейното управление.
18. Потребителят има право:
18.1 Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в
пределите на настоящите ОУ.
18.2 Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на
настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.
18.3 Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването
на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.
19. Доставчикът има право:
19.1 По всяко време и по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в
уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване
качеството на предоставяните услуги в него, както и да разширява обхвата на
услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи
отговорност за това.
19.2 Да блокира достъпа на Потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ,
Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна
част от ОУ, включително, но не само, при извършване, опит или при реална
опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи
неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава
сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са
засегнати законни интереси на Потребителите, на Доставчика или негови
партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг
значим обществен интерес.
19.3 С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на
профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията
и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да
ограничи или преустанови предоставянето на услугите.
19.4 Доставчикът си запазва правото да търси с всички позволени законни
средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми
нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.
19.5 По всяко време, по свое усмотрение, да актуализира или да прави
промени в цените на услугите в уебсайта, като не дължи предварително
уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за
узнаването им.
20. Доставчикът не е задължен да използва конкретен софтуер или
софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът нямазадължение да поддържа, променя или добавя функционалности към
Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.
21. Всички права, които не са изрично предоставени на потребителите и/или
трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.
22. Доставчикът се задължава:
22.1 Да поддържа добра комуникация с Потребителя по възникнали въпроси;
22.2 Да осигурява добро качество на услугата, с добри технически параметри.

 

VIII. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
23. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличие на следните
обстоятелства:
23.1 При наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
23.2 По времето на планирана техническа профилактика, за което
Потребителя е уведомен предварително;
23.3 При съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на
настоящите Общи Условия от Потребителя;
23.4 Потребителят не е заплатил дължимата от него такса;
24. В случаите по чл.23.1 Доставчикът е задължен своевременно да
възстанови предоставянето на Услугата след отпадане на обстоятелството,
причина за преустановяването.
25. Доставчикът прекратява достъпа до информационните и учебни услуги в
следните случаи:
25.1 При съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на
настоящите Общи Условия от Потребителя;
25.2 Ако Потребителя предоставя своя личен профил за достъп до сайта с
трети лица. Със съгласието си с настоящите Общи Условия, Потребителят
изрично се съгласява да не споделя данните за достъп до своя профил с трети
лица и потвърждава, че разбира, че Услугата се предоставя от страна на
Доставчика персонално за всеки отделен Потребител.
25.3 При прекратяване действието на Общите Условия;25.4 При заявление от страна на Потребителя;
25.5 При изразено несъгласие от страна на Потребителя с промените в
Общите Условия, отправено до Доставчика.

 

IX. ОТГОВОРНОСТ
26. Доставчикът не носи отговорност за:
26.1 Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните
услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с
функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги,
при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи
отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и
други услуги, достъпни през уебсайта;
26.2 Качеството на услугите при използване на неизправни технически
средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна
на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични,
инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни
програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;
27. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и
подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или
от други информационни източници в уебсайта.
28. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за
качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата,
разплащанията, и не гарантира удовлетворение на Потребителя от
избраните услуги.
29. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на
услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят
не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във
всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви,
Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността
за това решение е изцяло на Потребителя.

 

X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
30. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или
пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Доставчика.Доставчикът не гарантира, че предоставените информационни услуги са
непрекъсваеми и не съдържат грешки.
31. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати
ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването
на достъп до Услугата, видео материали, информация, изтриването,
модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или
непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни,
използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.
32. Услугата и информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставят
„във вида, в който са” и Доставчикът не поема никаква отговорност за
навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или
запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди
и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради
използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за
използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставичкът
няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични
нужди или изисквания на Потребителя.
33. Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи
от страна на Потребителя по време и след завършване на Услугата.
Доставчикът не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за
Услугата, в случай че Потребителят не постигне очаквани от него
резултати и ползи по време и след използването на Услугата.
34. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера,
хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от
информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да
било начин чрез уебсайта waheguru.bg във връзка с Услугата.
35. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством
който се предоставя Услугата, от компютърни вируси, троянски коне или
други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната
работа на компютърните системи.
36. Доставчикът не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както
и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни
посредством уебсайта waheguru.bg. Потребителят носи отговорност за
достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове,
свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на
трети страни.
37. Доставчикът не носи отговорност за физическото и/или психическото
здраве на Потребителя, както и за вреди, причинени върху здравето наПотребителя, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или
използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта waheguru.bg във
връзка с Услугата. Информацията на този сайт не е предназначена да
замества професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Цялото
съдържание, включително видеозаписи, текст, графики, снимки и
информация, съдържащи се на или достъпни чрез този сайт, е само за общи
информационни цели. Доставчикът не дава гаранция и не поема
отговорност за достоверността на информацията, съдържаща се на или
достъпни чрез този уеб сайт и такава информация, подлежи на промяна без
предизвестие. Доставчикът насърчава Потребителя да провери за себе си
всяка информация, получена от или чрез този уеб сайт с други източници
и със своя лекар, особено ако се касае за медицинско състояние или
лечение. Доставчикът насърчава Потребителя да не проявява незачитане
на професионален медицински съвет или да отлага търсенето на
медицинска помощ заради информация, получена чрез сайта waheguru.bg.
Доставчикът не носи отговорност за курс на лечение, диагностика или
всякаква друга информация за услуги или продукти на трети страни,
достъпна чрез този сайт.

 

XI. ЛИЧНИ ДАННИ
30. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на
Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
31. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя,
Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен
от Потребителя в момента на регистрацията.
32. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва
личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни.
33. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата,
Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да
удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
34. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил
своята парола, може да генерира за себе си нова такава, след въвеждане на
своя имейл в сайта на Доставчика. Ако имейлът същесвтува в базата с
регистрирани потребители, Доставчикът изпраща на него електронносъобщение с кодиран линк за възстановяване на парола. След това
Потребителят отваря линка и има възможност да въведе нова парола.

 

XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
35. Всички учебни материали и елементи на съдържанието на уебсайта,
посредством които се предоставя Услугата, включително дизайн,
софтуерни програми, бази данни, видеозаписи, текст, рисунки,
фотографии, графики, скици, скрийн кастове и друга информация или
елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона
за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за
интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите
партньори, предоставили за публикуване съответните материали.
36. Потребителят има неизключителното и непрехвърлимо право да
използва и зарежда на екран съдържанието, свързано с предоставяне на
Услугата за лични нетърговски цели.
37. Използването на съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти
на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта
waheguru.bg, е разрешено само във връзка с предоставяне на Услугата, при
запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права
на интелектуална собственост (включително при добавяне на хиперлинк
към уебсайта).
38. Потребителят няма право да получава, променя или използва сорс кода
на софтуера, използван за предоставяне на Услугата.
39. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н.
на част или цялото съдържание на учебните материали или други
информационни ресурси, предоставени във връзка с Услугата, извън
указаното в т.36 и 37, се изисква изрично писмено разрешение на
Доставчика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н.
на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично
писмено разрешение на Доставчика.
40. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или
възпроизвеждане на видео материали и ресурси извън допустимата лична
употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко
друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху видео
материалите и ресурсите на Доставчика, предоставени като част от
Услугите, Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 1000
(хиляда) лева за всяко отделно нарушение.41. Разпоредбата на предходния член не лишава Доставчика от
възможността на общо основание да претендира за пълния размер на
претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.
42. С приемането на тези Общи условия, Потребителят се задължава да не
нарушава чужди права на интелектуална собственост при използване на
уебсайта.

 

XIII. КОМУНИКАЦИИ
43. Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят, следва
да бъдат писмени.
44. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по
електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство,
което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на
изявлението.
45. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави
съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта.
Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат за получени
от Потребителя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

 

XIV. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
46. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички
директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни
такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на
Потребителя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите
Общи условия.

 

XV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
47. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за
което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани
Потребители на Услугата.
48. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и
изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителя
след уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в 14-дневен
срок, че ги отхвърля.
49. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във
връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса
на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията за
използване на Услугата. Потребителят на Услугата се съгласява, чеелектронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да
бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
50. Потребителите, които използват Услугата без регистрация, приемат
новите Oбщи условия от момента на използването след промяната им, без
изрично уведомление за промяната.

 

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
51. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
51.1 с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя
период на предоставяне на Услугата;
51.2 с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на
Услугата;
51.3 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в
несъстоятелност на една от страните по договора;
51.4 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
51.5 едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на
неизпълнение на задълженията на другата страна;
51.6 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да
изпълнява задълженията си;
51.7 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
52. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя
предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че
предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Oбщи
условия, законодателството в Република България и общоприетите
нравствени норми.

 

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
53. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи
условия няма да води до недействителност на целия договор.
54. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и
тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
55. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани
от компетентния съд или административен орган.

56. Настоящите Общи условия влизат в сила за всeки Потребител на сайта
след 18.01.2021 г.